Skip Navigation
 

Archiwum wydarzeń » 2016 rok

Zapytanie ofertowe na samochód dostawczy

Zapytanie ofertowe nr PT.2370.3.2016

( dotyczy dostawy samochodu dostawczego z wyposażeniem )

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Hrubieszowie

ul. Gródecka 36

22-500 Hrubieszów

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie samochodu dostawczego wraz z wskazanym wyposażeniem. Samochód w kolorze czerwonym, oklejony wg. norm obowiązujących w Państwowej Straży Pożarnej, wyposażony w radiostację cyfrowo-analogową, sygnały świetlne w technologii LED i modulator dźwiękowy wg. norm dla pojazdu uprzywilejowanego.

 

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 

a)     Silnik: zasilany olejem napędowym , moc min. 135 KM

b)     Kabina  przystosowana do przewozu 6 osób.

c)     Drzwi: 1 rząd siedzeń: uchylne, 2 rząd siedzeń: odsuwane po obu stronach, drzwi tylne: dwuskrzydłowe

d)     Ładowność: min.950 kg

e)     Długość samochodu min. 5200 cm

f)      Wbudowana nawigacja

g)     Czujniki parkowania z tyłu

h)     Pojazd wyposażony w hak i instalację elektryczną do ciągnięcia przyczepy.

i)      Oznaczenie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Konkretne numery zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia

j)      Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2016.

k)     Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne (świetlne i dźwiękowe) pojazdu uprzywilejowanego. Na dachu kabiny zamontowana belka w technologii LED z napisem ,,STRAŻ” z dwoma niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy.
Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnału przy kierownicy) wyposażone w funkcję megafonu. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy

l)      W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r., poz. 16). Antena umieszczona na pojeździe dostosowana do rodzaju zabudowy. Dodatkowo dwa zestawy słuchawkowe umożliwiające zakładanie na nie hełmu strażackiego pozwalające na prowadzenie korespondencji przez radiotelefon.

m)   Pojazd musi posiadać 2 kpl kół, jt. Opony letnie na felgach ze stopów lekkich oraz zimowe na felgach stalowych + kołpaki dostarczone przez producenta pojazdu.

 

 

 

  1. Dodatkowe wyposażenie pojazdu (zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego wyposażenia dodatkowego):

 

Detektor wielogazowy ALTAIR 5X 1 szt.

Radiostacje nasobne Hytera PD665 5 szt.

Zapora sorpcyjna pływająca 12 mb. 2 szt.

Piła ratownicza STIHL MS 461-R 1 szt

Pompa pływająca Froggy 1 szt.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2016 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

           

            Oferta powinna:

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - dane osoby sporządzającej ofertę

- termin ważności oferty min. do 31.08.2016

- cenę brutto za całość zamówienia

- okres gwarancji na samochód

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@hrubieszow.kppsp.gov.pl , faksem       na nr: 84 696 2589,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: KP PSP Hrubieszów, ul. Gródecka 36, 22-500 Hrubieszów  do dnia 17.08.2016 godz. 10.00.

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 17.08.2016r., Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty celem ustalenia najkorzystniejszych dla zamawiającego warunków zamówienia. Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony najpóźniej w dniu 25.08.2016r. o godzinie 15:00 w siedzibie, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń zamawiającego. Na pisemne żądanie oferenta zamawiający prześle poprzez fax lub e-mail  kopię protokołu wyboru oferty.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI.  DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Piotr Sendecki pod numerem telefonu 692 439 216.

 

 
 
« powrót|drukuj