Skip Navigation
 

Projekty unijne

przetarg_logo.png

 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa VI Środowisko i Czysta Energia
Numer i nazwa działania 6.1 Ochrona i Kształtowanie Środowiska
Nazwa projektu: Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarach powiatów: hrubieszowskiego, krasnostawskiego i włodawskiego
Nr projektu: 02/09-WND-RPLU.06.01.00-06-004/09
Umowa o dofinansowanie nr 02/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-004/09-00-0075 z dnia 30.12.2009 r.

 

Projekt pod tytułem „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarach powiatów: hrubieszowskiego, krasnostawskiego i włodawskiego” jest wspólnym przedsięwzięciem trzech Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Krasnymstawie i Włodawie. Pomysł projektu narodził w obawie przed zniszczeniem unikatowych na skalę europejską i szczególnie wartościowych z przyrodniczego punktu widzenia kompleksów przyrodniczych. Z najnowszych badań wynika, że tereny te są coraz bardziej narażone na zagrożenia chemiczne i ekologiczne wynikające z intensyfikacji życia gospodarczego (powstaje coraz więcej nowych zakładów pracy) oraz coraz częstszych kontaktów gospodarczych i społecznych z krajami sąsiednimi – Ukrainą, Białorusią, Rosją. Tereny objęte proponowanym projektem są obszarami o wysokim stopniu ryzyka wystąpienia zagrożeń, co potwierdza analiza aktualnej sytuacji w powiatach.

 

Efektem powyższego projektu będzie doposażenie w sprzęt specjalistyczny:
- KP PSP Hrubieszów – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 6x6 z wyposażeniem,
- KP PSP Krasnystaw – średni samochód ratowniczy 4x4 z wyposażeniem,
- KP PSP Włodawa - średni samochód ratowniczy 4x4 z wyposażeniem.
 

 
 
« powrót|drukuj